Google+

หลักการทำงานของ Operation BIM (บิมร้อย)

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ แพ้ภูมิตัวเอง โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

คณะนักวิจัย Operation BIM บิม100 โดย สุขและสวย ซึ่งประกอบด้วย

 1. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
 2. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
 3. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
 4. รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง
 5. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย

ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลักภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

 บิม100 โดย สุขและสวย

การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ

Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ มะเร็ง ได้ดีขึ้น

Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น

Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2

Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง

Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสู่สภาวะสมดุล

 จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM พบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1, Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกัน

 นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม/อักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ดเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM เนื่องจาก Operation BIM สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง

ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

MANGGOSTEEN RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER (THAILAND)

        ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย จัดตั้งขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2511 โดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา  และงบประมาณจากการทำวิจัยซ้ำซ้อน
 2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรูปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทยในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ ในคนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือขอนักวิจัยหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง
 3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และเดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม
 4. เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

 บิม100 โดย สุขและสวย

อ้างอิงจาก

 1. เอกสารอ้างอิง
 2. J.Nat.Prod. 1987 May-June 50(3) 474-8.
 3. J.Sci.Soc. Thailand, 1986, 12, 239-242.
 4. Free Radic Res. 2000 Nov; 33(5) : 643-59.
 5. Planta Med. 1996 Aug; 62(4) : 381-2.
 6. Free Radic Res. 1995 Aug; 23(2) : 175-84.
 7. J Pharmacol Sci. 2004 May; 95(1) : 33-40.
 8. J Med Assoc Thai. 1997 Sep; 80 Suppl 1: S149-54.
 9. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2003 Jul; 51(7) : 857-9.
 10. M.Sc in Pharmacology Thesis, Chiang Mai University 1998. (AjcharaChaikaeo)
 11. M.Sc. in Organic Chemistry Thesis, Prince of Songkla University 1985.(WilawanMahabusarakam)
 12. การนำเสนอผลงานวิจัย
 13. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 (วทท34) เรื่อง “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับโลกแห่งความท้าทาย” หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์มังคุดจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 14. ในการสัมมนาวิชาการสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เรื่อง “Thai Tradition Medicine for Economic Sufficiency : จากภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจพอเพียง” หัวข้อ “จากห้องทดลองสู่ตลาดโลก” ณ โรงแรงริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 15. ในการบรรยายพิเศษต่อสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จากห้องทดลองสู่ตลาดโลก”ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
 16. ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 1stKamphaengsean International Natural Products Symposium : The Relationship Between Living Organisms and Environment หัวข้อ “Operation Balancing Immunity” และ “From the Lab Bench to the World Market” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553
 17. ในการประชุมวิชาการเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” (Towards a better Society and Environment through Science and Technology)หัวข้อ “พิชิตโรคร้าย ด้วยงานวิจัยมังคุดไทย” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

 

Visitors: 103,956