Google+

ไขมันพอกตับ

โดย: benz [IP: 171.100.18.xxx]
เมื่อ: 2016-03-24 10:56:58
ไขมันพอกตับ



บ่อยครั้งเมื่อคุณไปตรวจเลือดพบว่าการทำงานของตับผิดปกติมีค่า SGOT,SGPT สูงกว่าปกติ ค่าทั้งสองเป็นเอ็นไซม์ที่หลั่งออกมาจากตับ แสดงว่าตับได้รับอันตรายหรือมีการอักเสบ แพทย์จะส่งการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เรียกว่า ultrasound ส่งเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัส ซี บางรายอาจจะต้องเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อไปส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรค หลังจากนั้นแพทย์จะแจ้งว่าท่านเป็นไขมันพอกตับ Fatty liver ทำให้ท่านตกใจกับผลตรวจอย่างมาก



ไขมันพอกตับคืออะไร?



ไขมันในตับจะมีประมาณร้อยละ5-10 ของน้ำหนักตับ ไขมันพอกตับเป็นภาวะที่ไขมันโดยเฉพาะ Triglyceride ไปอยู่ในเซลล์ตับมากกว่าร้อยละ10 ของน้ำหนักตับจะถือว่าเป็นไขมันพอกตับนั้นเอง



ไขมันพอกตับจากการดื่มสุรา



เมื่อคนที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานาน หรือมากๆ เซลล์ของตับจะได้รับอันตรายในระยะแรกจะมีไขมันมาพอกที่ตับ หากยังดื่มสุราต่อเนื่องอย่างยาวนาน ตับก็จะกลายเป็นตับแข็งซึ่งภาวะนี้จะไม่สามารถกลับสู่ปกติได้อีกเลย นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มสุราอย่างมากก็เกิดไขมันพอกตับแบบเฉียบพลันได้



ไขมันพอกตับของคนที่ไม่ได้ดื่มสุรา



ไขมันพอกตับชนิดนี้เรียกว่า Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) หมายถึงภาวะที่ไขมันพอกตับโดยเฉพาะ triglyceride อยู่ในเซลล์ตับ โดยที่คนคนนั้นไม่ได้ดื่มสุราก็ตาม (ปกติคนดื่มสุรามานานจะมีไขมันพอกตับ) เซลล์ไขมันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดตับอักเสบในระยะแรก แต่ผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันพอกตับทำให้เกิดการอักเสบของตับ เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า nonalcoholic steatohepatitis (NASH) ในที่สุดก็จะกลายเป็นตับแข็ง Cirrhosis แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงเกิดการอักเสบของตับขึ้นมา พบว่าร้อยละ 5-8 ของผู้ป่วยไขมันพอกตับจะกลายเป็นตับอักเสบ และตับแข็ง และตายลงในที่สุด



สาเหตุของไขมันพอกตับ



ผู้ที่มีไขมันพอกตับโดยที่ไม่มีสาเหตุเรียก Primary

ส่วนพวกที่มีสาเหตุเรียก Secondary สาเหตุที่พบได้บ่อยคือ

จากการดื่มสุรา alcoholic liver disease (ALD)

จากไวรัสตับอักเสบ บี

ไวรัสตับอักเสบซี

จากโรคแพ้ภูมิ chronic autoimmune hepatitis (AIH

จากโรคเบาหวาน

จากยา เช่น prednisolone

การขาดอาหาร

ทั้งนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการดื่มสุราด้วยนะครับ เพราะสุราเป็นปัจจัยหลักของการเกิดโรคนี้โดยตรงครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 96,134