Google+

การใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ

โดย: benz [IP: 27.145.175.xxx]
เมื่อ: 2016-04-05 08:54:33
การใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ

ธรรมชาติจะเป็นประโยชน์ต่อคนได้ก็ต่อเมื่อคนพยายามถนอมบำรุงธรรมชาติไว้โดย ทำง่ายๆดังนี้

1. พยายามอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอยู่อย่างธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น อยู่ห่างไกลจากเสียงอึกทึก ถ้าอยู่ในเมือง ควรจะช่วยกันส่งเสริมและสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ตนและบุตรหลานได้มีโอกาสพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

2. ไม่ทำลายต้นไม้โดยไม่จำเป็น ควรจะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และช่วยกันถนอมป่าไว้ให้ได้มากที่สุด

3. ไม่ทิ้งสิ่งโสโครกจากบ้านเรือน หรือจากโรงงานลงในแม่น้ำลำคลองเด็ดขาด

4. ลดการใช้รถยนต์และเครื่องยนต์ ที่เป็นสาเหตุของทางเสียงและอากาศ

5. พยายามกินอยู่อย่างประหยัด อย่ากินอย่าใช้เกินกว่าจำเป็น จะได้ถนอมทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานต่อไป และยังเป็นการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้วย

6. ไม่ควรอยู่ใกล้และไม่ควรให้มีโรงงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ตนอาศัยอยู่ เป็นต้น

ถ้าดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้ สุขภาพจะดีขึ้นมากๆ เพราะได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม โดนเฉพาะอย่างยิ่งได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,079